Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТ www.drinklink.bg


ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб-сайт. Ако използвате този уеб-сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Този уеб-сайт няма за цел подтикване към употреба на алкохол. Алкохолни напитки имат право да поръчват само пълнолетни лица, навършили осемнадесетгодишна възраст.


Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат договорните правоотношения по договори за покупко-продажба от разстояние/дистанционни продажби между "Мувио Лоджистикс" ЕООД и потребител/ите, както физически, така и юридически лица, на електронни (Интернет) страници и услуги, находящи се на домейн www.drinklink.bgи поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от "Мувио Лоджистикс" ЕООД на Сайта.

Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство и в частност Закон за защита на потребителите, Закон за електронната търговия, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за защита на авторското право и сродните му права, Закон за задълженията и договорите, Закона за пощенските услуги и др.


ДЕФИНИЦИИ:


"Общи условия" е настоящия документ, който регулира отношенията между Потребителя/Юридическото лице и Търговеца и който е изключителна интелектуална собственост на Търговеца по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България.

„World Wide Web“ или „Интернет“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.

„Сайт“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет, на адрес www.drinklink.bg и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на ТЪРГОВЕЦА съгласно Закона за авторско право и сродните права на Република България и който представлява виртуална платформа за покупко-продажба на стоки и има за цел да послужи за постигане на съгласие между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице с оглед да помогне да се осъществи договор за покупко-продажба от разстояние/дистанционна продажба помежду им по отношение на предлаганите стоки на Сайта.

„Територия“ е територията на Република България, където само и единствено могат да бъдат използвани услугите на Сайта. Търговецът не доставя стоките, поръчани чрез Сайта, извън територията на Република България.

„Търговец“ е "Мувио Лоджистикс" ЕООД, дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Абагар 22е, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 121027400, ИН по ДДС BG121027400, телефон за контакт 070016070, e-mail: [email protected].

„Потребител“ е дееспособно пълнолетно лице, което е извършило регистрация на Сайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки. Доставка на алкохол и спиртни напитки се извършва към Потребителя, само и единствено ако същият е навършил 18 години, което Потребителят доказва с документ за самоличност в момента на извършване на доставката от страна на Куриера. В случай че Потребителят откаже или не може да докаже, че е навършил 18 годишна възраст, Търговецът не осъществява предаването на стоката и се освобождава от задължението си за доставка, като в този случай всички административни и транспортни разходи са за сметка на Потребителя.

„Юридическо лице“ е валидно регистрирано по Територията търговско дружество и/или едноличен търговец или друг вид юридическо лице съгласно действащото законодателство, което, чрез представляващия и/или оторизиран служител на съответното юридическо лице, е извършило регистрация на Сайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно осъществяване на покупка на предлаганите в Сайта стоки.

„Регистрация“ е процедура по попълване на данни и информация от Потребителя/Юридическото лице във форма за регистрация, необходими за целите на покупко-продажба на стоки чрез Сайта.

„Форма за регистрация“ е електронен формуляр, който следва да бъде попълнен онлайн от Потребителя/Юридическото лице за целите на Регистрацията.

„Лични данни“ са предоставените от Потребителя/Юридическото лице данни и информация при Регистрацията относно физически лица.

„Стоки“ са предлаганите в Сайта на Търговеца продукти за покупка от Потребителя/Юридическото лице.

„Договор за покупко-продажба от разстояние” или „Дистанционна продажба“ е двустранно споразумение между Търговеца и Потребителя/Юридическото лице, с което се сключва сделката за покупко-продажба на стоки посредством Сайта.

„Заявка“ или „On-line покупка“ представлява потвърдената от страна на Потребителя/Юридическото лице готовност да закупи стоки, които следва да бъдат доставени от Търговеца, като тази готовност е отправена по електронен път чрез Сайта с крайна цел да се осъществи покупко-продажба на стоки от разстояние/дистанционна продажба.

„Куриер” е търговец, който доставя закупените от Потребителя/Юридическото лице стоки до посочен от Потребителя/Юридическото лице адрес и осъществява дейността си съгласно Закона за Пощенските Услуги на Република България.

 „Работен ден“ е всеки ден, в който банките в Република България осъществяват дейност.
„Неработен ден“ или „Почивен ден“ е всеки ден, който е неработен (Събота или Неделя), обявен за неработен по съответния ред или официален празник на Република България.

"Наложен платеж" представлява начин на плащане, което се осъществява при доставката на стоки и/или услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги на Република България.

„Отказ от закупена стока“ е правото на Потребителя да се откаже от закупената стока посредством сключения договор за покупко-продажба от разстояние в съответствие с чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

„Прихващане“ е правото на Търговеца да прихваща вземанията си от Потребителя/Юридическото лице за извършени административни, транспортни, куриерски и др. разходи, подлежащи на възстановяване от Потребителя/Юридическото лице с вземанията на Потребителя/Юридическото лице за възстановяване на заплатената цена при неосъществена доставка и/или при отказ от закупена стока.

 

1. Условия за използване на Сайта на Търговеца


С извършването на регистрация на Сайта Потребителят/ Юридическото лице потвърждава и декларира съгласието си с настоящите Общи условия. Информационните услуги на Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани", като Търговецът не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Търговецът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно потвърждаване на генерирани поръчки от Потребителя/Юридическото лице, статусът на негови или на други Потребители/Юридически лица запитвания, въпроси и запитвания за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Търговецът не носи отговорност, в случай че при използване на Сайта или материали от него, Потребителят/Юридическото лице претърпи вреди, състоящи се в увреждане на оборудване на Потребителя/Юридическото лице, за което е необходим ремонт или поправка, загуба на информация и др., като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди или тяхното обезщетяване, са за сметка на Потребителя/Юридическото лице.


С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице е информиран, че Сайтът отразява наличността на стоките към момента на проверката, като предвид динамиката в стокооборота е възможно определени стоки, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Сайта. До изричното потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, генерираната поръчка е със статус „заявка“ и при всички случаи Търговецътследва да потвърди на Потребителя/Юридическото лице възможността/невъзможността за доставка на заявените през Сайта стоки, като едва след потвърждението генерираната поръчка се счита приета и договорът за покупко-продажба от разстояние сключен. Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др.) на поръчка чрез Сайта да бъдат променени, като Търговецътсе задължава да съобщи на Потребителя/Юридическото лице за извършените промени на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането на Потребителя/Юридическото лице на съобщението за доставка на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя/Юридическото лице. В такива случаи Потребителят/Юридическото лице следва да потвърди съгласието си с извършените промени, за да е валидно сключен договорът за покупко-продажба от разстояние.


За да използва услугите на Сайта, Потребителят/Юридическото лице следва да получи достъп до World Wide Web чрез устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, мобилен телефон, таблет или другo средствo за достъп до Интернет свързаност. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя/Юридическото лице и Интернет свързаността. Потребителят/Юридическото лице извършва регистрацията на Сайта чрез попълване на всички задължителни полета в регистрационна форма, чрез която Потребителят/Юридическото лице декларира, че предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на покупко-продажбата от разстояние. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай че Потребителят/Юридическото лице е предоставил невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като в такива случаи Търговецът има право да откаже по-нататъшен достъп на Потребителя/Юридическото лице до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.


С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице се съгласява да получава търговски съобщения с информация за нови, промоционални и др. стоки на Сайта, като такива търговски съобщения не се считат непоискани по смисъла на Закона за електронната търговия. В случай че не желае да получава такава информация, Потребителят/Юридическото лице следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

 
2. Защита на личните данни

 
"Мувио Лоджистикс" ЕООД в качеството си на Администратор на лични данни, e вписанo в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No 259573 и видно от Удостоверение, издадено на 25.05.2017 г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, събира, съхранява, обработва и др. лични данни от лицата, за които те се отнасят. Търговецът е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя/Юридическото лице Лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Търговецът няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят/Юридическото лице автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани. Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от Търговеца да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.


3. Авторски права и ограничения свързани с тях


Потребителят/Юридическото лице може да използва всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Търговецаили на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, преработвани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от Потребителя/Юридическото лице. Търговецътси запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Търговецаи лицето публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Търговецътне предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от Търговецастоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите/Юридическите лица в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Търговецаи съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на Потребителя/Юридическото лице. При употреба на такава препратка Потребителят/Юридическото лице не използва услуга, предоставена от Търговецаи по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат. Търговецътне носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Всички евентуални рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителя/Юридическото лице.

 
4. Представяни стоки на Сайта


Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, приложимия ДДС, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителя/Юридическото лице при покупката на продукта. Търговецътне носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.


Търговецътси запазва правото да публикува имена, марки и друга информация за стоки на английски или друг език, когато: 


а) Съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на английски или друг език.

 
Всички, посочени на сайта цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите. Търговецътима право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите/Юридическите лица се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите/Юридическите лица ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните стоки. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 
5. Закупуване на стока от Сайта


Потребителят/Юридическото лице има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта. При извършване на поръчката Потребителят/Юридическото лице има право да избере вида, марката и количеството на стоките, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят/Юридическото лице има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. При извършване на поръчка на Сайта Потребителят/Юридическото лице влиза в договорни отношения с Търговеца за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Търговеца, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта. Търговецътима право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителя/Юридическото лице. Потребителят/Юридическото лице е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецътима правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи обезщетение на Потребителя/Юридическото лице, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя/Юридическото лице за отказана поръчка, ако има такива. Търговецът има право по своя преценка, в зависимост от вида и количеството на заявените стоки, да изисква тяхното предплащане преди да окомплектова поръчката за доставка като информира за това Потребителя/Юридическото лице на посочения във формата за регистрация имейл. В случай че Потребителят/Юридическото лице не е съгласно с предплащането, поръчката се счита отказана и Търговецът няма задължение да достави заявените Стоки. Търговецът има право по своя преценка, в зависимост от вида и количеството на заявените стоки, при поръчка на стоки с висока стойност и/или значителни количества, да изисква от Юридическите лица сключване на индивидуален договор за доставка на поръчаните стоки по образец, предоставен от Търговеца, преди да окомплектова поръчката за доставка. В посочения случай Сайтът се използва от Юридическото лице само като информационна платформа за вида и наличността на стоките, като сключеният индивидуален договор няма характер на Договор за покупко-продажба от разстояние или Дистанционна продажба.

 
6. Персонализация на етикет 

Търговецът предоставя на Потребителя/Юридическото лице, в случай че закупуват определени алкохолни продукти (спиртни напитки)  от Сайта с цел подарък за трето лице и при поискване, услугата: персонализация на етикет. Посочената услуга представлява безплатно въвеждане на етикета на продукта, доколкото го позволява етикета на продукта и/или правата, предоставени от производителя/доставчика/дистрибутора на продукта за въвеждане на информация на етикет, на текст, предложен от Потребителя/Юридическото лице и предварително одобрен от Търговеца като дължина, шрифт, съдържание и др., който може да бъде пожелание към лицето, за което е предназначена потребителската стока като подарък и др. Във всички случаи предложеният от Потребителя/Юридическото лице текст не може да бъде с нецензурно съдържание, да съдържа обидни, дискриминационни, рекламни и др. подобни послания, да нарушава лични и авторски права на трето лице и/или приложимото законодателство, като Търговецът си запазва правото по негов избор и преценка и във всеки един случай да цензурира/ преработи текста, така че да не е в нарушение на горепосоченото или да откаже изцяло персонализацията на етикета. Търговецът не носи отговорност към Потребителя/Юридическото лице във връзка с извършената персонализация и/или отказ от извършването й. Потребителят/Юридическото лице носи пълната отговорност за всички и всякакви нарушения във връзка с извършената персонализация и се задължава да обезщети незабавно Търговеца за претърпените от последния вреди от какъвто и да било характер, загуби, разходи, обезщетения и др., във връзка с претенции на трети лица и/или наложени имуществени санкции от държавен или общински орган във връзка с персонализацията.

 

7. Заплащане на закупени стоки и услуги

 
При заплащане по банков път, Потребителят/Юридическото лице заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на Търговеца и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Търговецътизпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.  Стоките могат да бъдат заплатени от Потребителя/Юридическото лице и посредством използване на платежни системи (e-pay, paypal и др.), ако такива са налични на Сайта. По банковата сметка на Търговеца следва да постъпи окончателно дължимата от Потребителя/Юридическото лице сума за поръчката, като всички данъци, такси, удръжки и др. суми, необходими за целите на извършване на банковия превод, се заплащат изцяло от и са за сметка на Потребителите/Юридическите лица. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги Потребителят/Юридическото лице се задължава да заплати цената на поръчаните стоки в момента на доставката на Търговецаили на неговия представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока пълната й стойност съгласно потвърдената поръчка.

 
8. Доставка на закупени стоки


Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от Потребителя/Юридическото лице адрес е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен в период на официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителят/Юридическото лице следва да бъде своевременно уведомен от страна на Търговеца. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя/Юридическото лице начин и според посочените срокове. Търговецътси запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) календарни дни, без да информира предварително Потребителя/Юридическото лице и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) календарни дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя/Юридическото лице, заявил доставката.


При поръчка за стоки от Сайта, Потребителят/Юридическото лице има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Търговецът съобразява, доколкото е възможно, доставката с предпочитанията на Потребителя/Юридическото лице, за което същият е своевременно уведомен. Търговецът може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя/Юридическото лице за направената поръчка, включително по телефон и/или електронна поща. В случай че Потребителят/Юридическото лице откаже да предостави исканото от Търговеца потвърждение, отказът от предоставянето му води до автоматична отмяна на поръчката. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката на Сайта и е посочена под информацията, публикувана за поръчвания артикул. Търговецът не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Търговеца обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Юридическото лице и/или упълномощено от него лице. При констатиране на дефекти, установени при доставка, Потребителят/Юридическото лице следва да впише вида на констатираните дефекти в товарителницата в присъствието на куриера и незабавно да уведоми Търговеца на тел. 0888 50 50 10. При приемане на доставката от Потребителя/Юридическото лице без забележки с подписването на товарителницата, представена му от куриера, всички и всякакви последващи претенции за дефекти на закупената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че констатираните дефекти не бъдат вписани в товарителницата в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или Потребителят/Юридическото лице не уведоми незабавно Търговеца на тел 0700 44 001, Потребителят/Юридическото лице губи правото си на рекламация. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя/Юридическото лице.При предаване на стоките, Потребителят/Юридическото лице или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя/Юридическото лице адрес за доставка. В случай че Потребителят/Юридическото лице не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят/Юридическото лице губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя/Юридическото лице и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят/Юридическото лице има право да поиска доставените стоки да бъдат заменени със съответстващи на извършеното от него заявление за покупка на стоки. Търговецът си запазва правото да избира/променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя/Юридическото лице, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.


9. Отказ от закупена стока 

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка. Потребителят има право да се откаже от договора извън търговския обект само и единствено по отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние.Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага в следните случаи: за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които, след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката и за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Търговецаза трите си имена, адрес, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо за отказ от договора от разстояние, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До 

„……….“ …………
гр…………….., бул. ……………… No ………….., 
email: ……………………..:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– Поръчано на*/Получено на* ........................................................................................

– Име на потребителя/ите ...............................................................................................

– Адрес на потребителя/ите ............................................................................................

– Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ..............................................................................................................................

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.“ 

_______________________________________________________________________________

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на Сайта, като в случай че използва тази възможност, Търговецътнезабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
В случай че Потребителят се откаже от договора, Търговецътще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на разходите за доставка, допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от Търговеца, банкови такси и комисионни, разходите за връщане на стоките, за които Потребителят е упражнил правото си на отказ, които разходи са изцяло за сметка на Потребителя. Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Търговецът ще възстанови заплатената от Потребителя сума във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Потребителят информира Търговецаза неговото решение за отказ от договора.Търговецът ще извърши възстановяването на заплатената сума само по банковата или картова сметка на клиента, от която е постъпило плащането или друга банкова сметка в банка, оперираща в Република България, изрично посочена от Потребителя в стандартния формуляр за отказ или в писмото за отказ в свободен текст. Търговецътима право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките от Потребителя без това да се счита за забава на Търговеца в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на Търговецапреди изтичането на 14-дневния срок. Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката като разходи за доставка чрез куриер. Стоките следва да бъде върнати в оригинална опаковка в тяхната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата ги документация и без увреждания. В случай на неспазване на посоченото задължение от Потребителя, Търговецът запазва правото си да прецени дали да приеме обратно върнатите стоки и да възстанови заплатените суми. Потребителят декларира съгласие, а Търговецът има право да извърши прихващане на вземанията си за административни, транспортни, куриерски и др. разходи от вземанията на Потребителя за заплатената сума за заявените от последния стоки. Юридическите лица не могат да се ползват от и да упражнят правото на отказ по този раздел, както и от всички други права на потребителите, предвидени в Закона за защита на потребителите, тъй като те не са потребители по смисъла на допълнителните разпоредби на този закон. Неуредените с настоящите Общи условия отношения между Юридическите лица и Търговеца се регулират от разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.


10. Други 

Търговецътима право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя/Юридическото лице. Търговецътси запазва правото да изпраща на Потребителя/Юридическото лице съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, като посочените не представляват непоискани търговски съобщения. Търговецътадминистрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Търговецът декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя/Юридическото лице могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Търговецапод формата за въпроси и запитвания или чрез сътрудник от отдел On-line на тел 0888 50 50 10, в рамките на работното време: от 08:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на Потребителя/Юридическото лице за измененията. При използване на Сайта, Потребителят/Юридическото лице се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВЕЦА С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА ТЪРГОВЕЦА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 

Координатите на Търговецаса следните:

 

Адрес: гр. София 1712, ул. Абагар 22Е

Тel./Fax : +359 2 973 46 07 / email: [email protected] / www.movio.bg

 

Настоящите Общи условия са приети на 22.05.2017г.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯ

 

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за организиране Промоцията. Промоцията се организира от "Мувио Лоджистикс" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Абагар” № 22е, ЕИК 121027400  („Организатор“) и се провежда на уебсайта на Организатора www.drinklink.bg .

 

 1. I. ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
 2. В промоцията могат да участват лица, достигнали еднолично определена от Организатора парична сума в своята „кошница“ и съгласили се с настоящите Общи условия. След достигане на определена от Организатора парична сума, потребителят има право да избере един от няколко, определени от Организатора артикула на преференциална за него цена, „изскачащи“ преди да завърши покупката си.
 3. Участието в промоцията е доброволно. При достигане на определена сума в потребителската кошница, потребителят не е задължен да извърши покупка на артикул с преференциална цена.
 4. Организаторът запазва правото си да променя сумата, при достигане на която потребителят може да избере един от няколко артикула на преференциална цена.
 5. Организаторът запазва правото си да променя вида и броя на артикулите, между които потребителят може да избира, за да закупи един от тях на преференциална цена.
 6. Организаторът запазва правото си да променя цените на артикулите, които могат да бъдат закупени на преференциална цена.

 

 1. II. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 2. Чрез натискане на бутона „Съгласявам се с Общите условия”, който се намира в страницата на www.drinklink.bg, преди завършване на поръчката, участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

 

 1. III. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 2. С оглед периодично допълване и модификации на Промоцията и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора по всяко време от периода на Промоцията. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на www.drinklink.bg, преди бутона за завършване на поръчката и влизат в сила за всички потребители в деня на публикуването им.
 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време. В тези случаи на потребителите не се дължи компенсация.

 

 1. IV. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ПУБЛИЧНОСТ
 2. Материалите, публикувани на интернет страницата на www.drinklink.bg, са защитени с авторски и сродни права и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, публикувани, използвани или предавани под каквито и да е форми и начини, без предварителното писмено съгласие на собственика на авторските и сродните права.

 

 1. V. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 2. С приемане на настоящите Общи условия потребителят декларира, че участието му в Промоцията e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на участника при участие в Промоцията вреди, освен ако са причинени умишлено.
 3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уеб страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя, външна намеса на трети лица, аварии, хакерски атаки и др.
 4. С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на www.drinklink.bg, които могат да възникнат независимо от положената грижа отстрана на Организатора. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
 5. Организаторът не гарантира, че участието в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Промоцията.

 

 1. VI. ВРЕМЕННИ САНКЦИИ
 2. Организаторът имат право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на потребител, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до интернет страницата на Промоцията.
 3. В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на Промоцията.
 4. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на потребителя би могло да представлява престъпление, Организатоът сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

 

 1. VII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
 2. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Промоцията в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и правилата за работа на интернет страницата.

 

 

 1. . VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 2. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 3. В случай че участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.
 4. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 5. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 6. Всички разходи, свързани с участието на участника за участие в томболата, като достъп до интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организаторите, са за сметка на участника.
 7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, със седалище в град София.

 

Настоящите Общи условия влизат в сила на 02.2024 г.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ С BAILEYS

 

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „Спечели с Baileys“, която е организирана от „Авенди” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Искърско шосе” № 7, Търговски център „Европа”, сграда 12, ет. 2, ЕИК 130591250,  и „Мувио Лоджистикс ЕООД, ЕИК 121027400, със седалище и адрес на управление в град София, ул. Абагар 22Е ("Организатори"). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на играта на интернет страницата: https://drinklink.bg/terms

 

Организаторите на играта си запазват правото да променят или допълват официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на посочената по-горе интернет страница.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 1. Играта „Спечели с Baileys” се провежда онлайн на официалната страница на DrinkLink., в периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. включително („Период на играта") на територията на Република България.

2.1. В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които живеят на територията на Република България.

2.2. Организаторите освобождават изцяло Facebook от отговорност по отношение на всички участници и потвърждават, че играта по никакъв начин не се спонсорира, одобрява, администрира от или свързва с Facebook.

2.3. Участието в играта е обвързано с покупка.

 1. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА
 2. За да заяви участие в играта, участникът трябва да закупи онлайн от DrinkLink.bg продукт от марката Baileys в опаковка от 700 мл. или 1 л.
 3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
 4. Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „Спечели с Baileys“ участват в жребий, който на произволен принцип определя общо 30 победителя в края на периода, като наградите са разпределени по следния начин – 15 бр. Baileys свещ и 15 бр. Baileys диадема.

Победителите ще бъдат избрани чрез жребий след края на периода на играта и ще бъдат обявени съответно на 01.04.2024г. на страницата: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076421919139 чрез пост, включващ първото им име и инициал на фамилното име.

Жребият се извършва по отделно за всяка награда, като един участник има право да спечели само една награда.

 

 

ІV. НАГРАДИ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Участниците, които са обявени за печеливши по реда на раздел ІІI от настоящите Общи условия („Победители”), имат право да получат само една от посочените по-долу награди съгласно извършения жребий.
 2. Наградите от Играта „Спечели с Baileys ” са:

- 15  дизайнерски диадеми Baileys;

- 15 свещи Baileys

 1. Победителите се уведомяват и чрез лично съобщение в профила им във Facebook в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като са били изтеглени.

7.1. Изтеглените победители, които са били уведомени чрез лично съобщение във Facebook, трябва да потвърдят данните си и желанието си да получат наградата чрез изпращане на имейл, на следния електронен адрес [email protected] в срок от 72 часа след получаване на уведомлението. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако Победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от Организаторите имейл в срок до 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се печели от изтегления резервен Победител.

7.2. Имейлът по предходната алинея следва да съдържа три имена и ЕГН на Победителя, за да може дружеството правилно да осчетоводи предоставените награди, както и дължимите данъци в тази връзка.

7.3. Изтегленият Победител се обявява на Facebook страницата https://www.facebook.com/profile.php?id=100076421919139  - чрез публикуване на първо име и първата буква от фамилното име, с които се е регистрирал.

7.4 Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата.

Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиито две имена, дата на раждане, електронна поща и мобилен номер, съответстват на тези, с които Организаторите са осъществили контакт.

 1. Изтегленият победител получава наградите си в срок до 65 дни след потвърждение.
 2. След уведомлението, изтегленият Победител трябва да потвърди метод на получаването на наградата:

9.1 По куриер за сметка на Организаторите: В този случай личните данни (име, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, съгласието си с което изтегленият Победител следва да потвърди писмено по електронна поща.

9.2. Ако изтегленият Победител откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на Организаторите, на адрес София, ул. Абагар 22Е (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на Победителя).

 1. При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал Победителят, същият следва да представи документ за самоличност и да попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по чл.12 на настоящите Общи условия. Участници, които не отговарят на изискванията на настоящите Общи условия нямат право да получат награда.
 2. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, всеки от Победителите се счита за уведомен, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторите имат задължението да декларират спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да внесат дължимия данък от името на съответния Победител.
 3. Лица, които са заявили участие, но не са навършили 18 години – нямат право да получат награди, дори и да са били обявени за Победители по реда на тези Общи условия.
 4. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 5. Чрез прочитането и изпълнение на описаните изисквания в раздел ІІI от настоящите Общи условия, участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва. Общите условия са налични на страницата https://drinklink.bg/terms и всеки участник се задължава да се запознае със съдържанието им преди да вземе участие в играта.
 6. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
 7. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организаторите по всяко време от периода на играта.

Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на https://drinklink.bg/terms, на която се провежда промоцията и влизат в сила за всички участници в деня на публикуването им.

 1. Организаторите прекратяват участието в играта на участник, заявил изрично нежеланието си за участие чрез изпращане на съобщение, че не е съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.
 2. Организаторите имат неотменимо право да прекратят играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 14 по-горе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 3. Организаторите имат неотменимо право да продължат срока на играта, след публикуване на съобщение за това на https://drinklink.bg/terms
 4. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ПУБЛИЧНОСТ

 

 1. Материалите, публикувани на страниците на Baileys -https://www.facebook.com/BaileysBulgaria/ са защитени с авторски и сродни права и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, публикувани, използвани или предавани под каквито и да е форми и начини, без предварителното писмено съгласие на собственика на авторските и сродните права. Всички търговски марки, които са показани, по графичен или словен начин, на интернет адреса https://www.facebook.com/BaileysBulgaria/ а собственост на групата на Diageo PLC.
 2. Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител, навършил 18 години, но в играта могат да участват само участници изпълнили настоящите правила на играта.

 

VIІI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. С приемане на настоящите Общи условия участникът декларира, че участието му в играта e доброволно и е изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуално причинени на участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.
 2. Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.
 3. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уеб страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на участника, външна намеса на трети лица, аварии, хакерски атаки и др.
 4. С приемането на настоящите Общи условия участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Организаторите. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организаторите за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
 5. Организаторите не гарантират, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организаторите не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

ІX. ВРЕМЕННИ САНКЦИИ

 1. Организаторите имат право незабавно и без предизвестие да спират и ограничават участието на участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Общи условия, правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до интернет страницата на играта, както и до премахване на публикуван от последния текст.
 2. В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на участника или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на играта.
 3. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на участника би могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

 

 1. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

 1. Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и правилата за работа на интернет страницата.

 

ХI. ЗАЩИТА, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. „Авенди“ ООД е администратор на лични данни, спрямо дефиницията в регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и съвета.
 2. Мувио Лоджистикс ЕООД е обработващ личните данни, спрямо дефиницията в регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и съвета.
 3. Личните данни на потребителите на сайта са защитени по следния начин:

31.1. Данните от регистрационната форма се предават по криптирана ssl връзка;

31.2. Данните от регистрационната форма се анонимизират с aes-256 криптиране;

 1. Теглене на печеливши:

32.1. Печелившите се теглят на томболен принцип по уникален номер на регистрацията;

32.2. От всички съхранени данни се де-анонимизират данните само на спечелилите участници и резервните печеливши;

 1. Съхранението на данни се извършва по следния начин:

33.1. Данните на участниците, които не са спечелили се изтриват 60 дни след приключване на играта;

33.2. Всеки участник има право да поиска данните му да бъдат променени или заличени, като изпрати искане за това на следния имейл адрес: [email protected]

33.3. Данните на резервните печеливши се изтриват, след като печелившите подпишат приемо-предавателен протокол за получена награда;

33.4. Данните на печелившите се пазят до 5 години, според законодателството на Република България, с цел изпълнение на изискванията за счетоводно отчитане и деклариране на данъци върху спечелените награди.

 1. С изразяване на съгласие с настоящите общи условия и със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Oрганизаторите.

34.1. Всеки участник има право да оттегли съгласието си за обработването на личните си данни, като оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването на данните до този момент.

34.2. Участник, оттеглил съгласието си за обработване на личните му данни до извършване на жребия – не участва в тегленето на жребия за наградите.

34.3. Участник, оттеглил съгласието си за обработване на личните му данни след избирането му за победител, но преди да получи наградата си, губи правото си да получи наградата.

34.4. Участник, оттеглил съгласието си за обработване на личните му данни след получаване на наградата, не дължи връщане на получената награда, но данните му ще продължат да бъдат обработвани за целите на счетоводното и данъчно отчитане до изтичане на срока, посочен в чл.33.4 на тези общи условия.

 1. Всеки участник има право на достъп, поправка, заличаване на своите лични данни, правото да възрази срещу обработването или да иска ограничаване на обработването или да иска преносимост на данните съгласно действащото законодателство, като се свърже с организатора, чрез имейл – [email protected]
 2. Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
 3. Организаторите отговарят за защита на информацията на участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 4. Организаторите се задължават да не следят, редактират или разкриват никаква лична информация за участника или за участието му в играта и да не предоставят събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

-  е получил изричното съгласие на участника при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на организаторите за дейности, свързани с провеждане на играта;

- други, посочени в закона случаи.

38.1. Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.

 1. Организаторите се задължават да предоставят по всяко време на участника възможност чрез промяна на настройките на своя клиентски профил или чрез изпращане на нарочна електронна поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.
 2. Всеки един участник има право да се обърне към комисията за защита на личните данни за защита на неговите права във връзка с обработването на личните му данни.

ХII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на Организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 2. В случай че участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организаторите, дори ако не е било получено.
 3. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 4. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 5. Всички разходи, свързани с участието на участника за участие в играта, като достъп до интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се поемат от Организаторите, са за сметка на участника.
 6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, със седалище в град София.
 7. В играта нямат право да участват служители на „Авенди” ООД, Мувио Лоджистикс ЕООД и членове на техните семейства.

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА НА 01.03.2024 г.

ДАТА: 01.03.2024

© DIAGEO BRANDS. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за провеждане на томбола с награда „Еднодневен билет Whisky, Rum & Wine Master test 2024 Вход зали Спиритс, Вино, Просеко

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

Тoмболата се организира и провежда от:

ОПТИМИСТ 1 “ ЕООД, ЕИК 131291505, със седалище и адрес на управление в гр. София, пк 1505, кв. Редута , ул."Живко Николов" 25-27, офис 4

 и

„МУВИО ЛОДЖИСТИКС“  ЕООД, ЕИК 121027400, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Абагар“  №22Е., наричани заедно „Съорганизатори

 

 1. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

2.1. Томбола с награда „Еднодневен билет Whisky, Rum & Wine Master test 2024 Вход зали Спиритс, Вино, Просеко се провежда онлайн, чрез уеб страницата на онлайн магазин https://drinklink.bg/ в периода от 01.03.2024 г. до 31.03.2024 г. включително („период на играта" или „период на кампанията“) на територията на Република България.

2.2.  Whisky, Rum & Wine Master test 2024 се провежда в град София, 19 и 20 Април 2024, ще събере на едно място едни от най-качествените напитки. В зали София 1 и 2 на Hotel Marinela ще бъдат представени редки селекции уискита от цял свят, екзотични ромове, ликьори и разнообразни коктейли. Отбрани вина от България, Стар и Нов свят, ще може да опитате в зала София 3. Зала Киото ще се превърне в Просеко и пенлива наслада.  

2.3.Кампанията ще бъде популяризирана и на Facebook страниците на DrinkLink, както следва:

2.4. В томболата  могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, и закупили поне една бутилка

Тайванско уиски OMAR Sherry Cask 0.7/46%

Тайванско уиски OMAR Bourbon Cask 0.7/46%

Шотландско уиски Douglas Laing BIG PEAT Sofia Edition 0.7/50%

Шотландско уиски Douglas Laing BIG PEAT 27 YO Black edition 0.7/ 48.3 %

Шотландско уиски TIMOROUS BEASTIE Port Edition Douglas Laing 0.7/ 48 %

Шотландско уиски The EPICUREAN  Douglas Laing 0.7/ 46.2 %

Шотландско уиски Glenfarclas 2008Vintage WRW2022 festival   0.7/58.6%

Ром BELIZEAN BLUE Rare Blend 0.7/ 48%

Ром EL DORADO  Enmore Uitvlugt 2008  0.7/47.4% от уебсайта https://drinklink.bg/.

2.5.Участието в томболата е обвързано с покупка.

 

 1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1. При поръчка/покупка на поне 1 бутилка от описаните в т.2.4  от уебстраницата на https://drinklink.bg/, потребителят ще бъде включен в томбола за спечелването на 1 от 20 броя Еднодневни билета  Whisky, Rum & Wine Master test 2024 Вход зали Спиритс, Вино, Просеко . Всеки печеливш ще получи подробности за фестивала персонално по телефона и на имейл адрес, посочени чрез регистрацията си в DrinkLink.

3.2. В тегленето участват всички потребители, които успешно са завършили онлайн покупка на уебсайта на DrinkLink, в която присъства поне една бутилка от описаните в т.2.4. Покупката може да включва и всякакви други артикули от уебсайта.

3.3. В периода на кампанията всеки потребител има право да спечели най-много една от наградите.

3.4. Печелившите се определят чрез електронно теглене, което ще бъде проведено на 01.04.2024 г.

3.5. Изтеглените печеливши от томболата нямат право да прехвърлят правата за получаването на наградата на други лица.

 

3.6. Печелившите от томболата не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.    

3.7. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от Томболата, че участникът няма необходимата възраст за участие.

 

 1. НАГРАДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СПЕЧЕЛЕНИ

 

4.1. 20 х „Еднодневен билет Whisky, Rum & Wine Master test 2024 Вход зали Спиритс, Вино, Просеко

* Whisky, Rum & Wine Master test 2024 се провежда в град София, 19 и 20 Април 2024, ще събере на едно място едни от най-качествените напитки. В зали София 1 и 2 на Hotel Marinela ще бъдат представени редки селекции уискита от цял свят, екзотични ромове, ликьори и разнообразни коктейли. Отбрани вина от България, Стар и Нов свят, ще може да опитате в зала София 3. Зала Киото ще се превърне в Просеко и пенлива наслада. 

 

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

5.1. С участието си в Томболата участниците се обвързват с настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Томболата.

5.2. Организаторите има право да прекратят кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нормалното й провеждане, както и в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Общите условия от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

5.3. Кампанията се счита прекратена в срок от 7 дни, считано от датата публикуване на информацията по т. 4 на интернет страниците на организаторите.

 

 1. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

6.1. Спорове между Организатора на Томболата и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

6.2. Организаторът на Томболата не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Томболата, натрупани вследствие на действия, свързани с Томболата.

6.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

 1. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Съорганизаторите са Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

7.2. С участието в Томболата участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Общи условия имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Томболата, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Томболата, като изпрати e-mail съобщение със заявка за прекратяване на e-mail адрес [email protected]. В e-mail съобщението желаещият да прекрати участието си посочва e-mail адрес, с който се е включил/а в Томболата, и така прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличава цялата си активност в  Томболата, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва и възможността да спечели.

 

7.3. С участието в Томболата участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право на изтриването на лични данни и в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право на ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;
 • Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 • Право на жалба в надзорен орган, ако се счета, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в Томболата лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Томболата;
 • идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, имейл адрес с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора;

При изпълнение на правилата за участие в Томболата, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Съорганизаторите (б) трети лица (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на Съорганизаторите, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

Организаторът ще обработва личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Томболата – 1 г. от заявяването за участие в Томболата, за целите на изпълнение на законовите си задължения за деклариране и внасяне на данъка за предоставените награди, за срока, съгласно действащото законодателство.

С участието си в Томболата и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

 

7.4. С участието в тази Томбола участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Томболата, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

Участникът има право да подаде жалба до КЗЛД във връзка с обработването на личните данни на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 или на ел. поща: [email protected].

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

8.2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

 

Имате ли навършени 18 години?

Ние подкрепяме отговорната консумация, а вие трябва да потвърдите, че сте над 18-годишна възраст преди да продължите към нашия магазин.

Процент на доволните клиенти за последните 365 дни:

Powered by Customer Thermometer