ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ БУТИЛКА CHIVAS“

Тези общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта „СПЕЧЕЛИ БУТИКА CHIVAS“, която е организирана от “Мувио Лоджистикс” EООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Абагар 22е, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 121027400, ИН по ДДС BG121027400, телефон за контакт 070016070, e-mail: movio@movio.bg. („организатор"). Общите условия на играта са публикувани на уеб страницата drinklink.bg/terms-win-chivas, притежание на организатора.

І. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Играта „СПЕЧЕЛИ БУТИКА CHIVAS ” се провежда онлайн, чрез уеб страницата drinklink.bg/win-chivas-regal-12yo в периода от 8.08.2018 г. До 22.08.2018Г. включително („период на играта") на територията на република България.

2. В играта могат да участват само дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са се регистрирали успешно с e-mail адрес на drinklink.bg/win-chivas-regal-12yo.
Всеки желаещ да участва в играта, има право да се регистрира само веднъж.

 II. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА

3. За да заяви участие в играта, потребителят трябва да осъществи последователно следните действия:

3.1 Да посети уебстраницата drinklink.bg/win-chivas-regal-12yo.

3.2. Да се регистрира успешно с e-mail, да се съгласи да получава персонализирани електронни съобщения с актуални промоции/новини като предоставените данни се обработват за тези цели и с общите условия на играта.

3.3. Участието в играта не е обвързано с покупка.

3.4. Участник може да бъде само пълнолетно и дееспособно физическо лице.

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

4. Всички участници, навършили 18 години, които са участвали в играта „СПЕЧЕЛИ БУТИКА CHIVAS“ и са се регистрирали успешно (само веднъж) на сайта drinklink.bg/win-chivas-regal-12yo, участват в жребий, който на произволен принцип определя победител. Победителят ще бъдат избиран чрез жребий след края на промоцията и ще бъде публикуван на 23.08.2018г. на facebook страницата на DrinkLink.

 

ІV. НАГРАДA, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДA

5. Участникът, определен за победител по реда на раздел ІІI от настоящите общи условия („победителят”), има право да получи само една награда.

6. Наградата е бутилка уиски Чивас Регал 12 годишно, 500мл.

7. Изтегленият победител ще бъде уведомен по e-mail на предоставения от него електронен адрес при регистрация за участие. Победителят следва да предостави от същия e-mail, с който е регистриран за участие, личните данни (три имена, ЕГН, телефон) и да посочи избрания от него начин да получи наградата (чрез куриер или лично от офис на организатора). Ако победителят избере да получи наградата чрез куриер следва да предостави и адрес за доставка. Данните се предоставят от победителя на следния електронен адрес admin@drinklink.bg в срок от 72 часа след получаване на уведомлението, че е избран за победител. Изпратено потвърждение след този период се счита за невалидно. Ако победителят откаже да получи наградата или не потвърди данните си чрез отговор на изпратения от организатора е-mail в срок 72 часа след получаване на уведомлението, наградата се печели от изтегления резервен победител.

8. Изтегленият победител трябва да изпрати имена, телефонен номер и ЕГН, за да бъде създадена служебна бележка по чл.11 от общите условия.

9. Изтегленият победител се обявява на сайта www.drinklink.bg чрез публикуване на първите два знака и домейна на e-mail адреса, с който е регистриран.

10. Печелившият участник няма право да получи парична равностойност на наградата. 
Право да получи наградата има този участник, който е избран по реда на раздел III и чиято електронна поща съответства на тази, с която организатора са осъществили контакт.

11. Печелившият участник следва да получи наградата си в срок до 45 дни след потвърждение. След този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата.

12. След уведомлението, печелившият участник трябва да потвърди метод на получаване на наградата:

 - По куриер за сметка на организатора: В този случай личните данни (Име, ЕГН, адрес и телефон) ще бъдат предадени на лицензирана куриерска фирма, което участникът следва да потвърди писмено по електронна поща.

- Ако участникът откаже данните му да се предоставят на куриерска фирма, тогава може да получи лично наградата си от офис на организатора, на адрес ул. Абагар 22Е, София в работен ден от 8:00 до 17:00 часа (в този случай разходите за получаване на наградата са за сметка на участника).

13. При получаване на наградата, независимо коя опция е избрал участника, печелившият участник следва да представи документ за самоличност и попълни приемо-предавателен протокол и служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата и условията по следващия член на настоящите общи условия. Участник, който не отговаря на изискванията на настоящите общи условия, в т.ч. не е навършил 18 години, няма право да получи наградата.

14. С приемането на настоящите общи условия участникът се счита информиран, че наградата, чиято пазарна цена е над 30 лв. е облагаема по смисъла на чл. 13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и участникът е длъжен да декларира тази печалба в годишната си данъчна декларация пред Национална агенция по приходите. Организаторът се задължава заедно с наградата да осигури и предостави на печелившия удостоверение/служебна бележка или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник може да използва удостоверението/служебната бележка или документа, удостоверяващ стойността на наградата, при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 V. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

15. Чрез натискане на бутона „Участвам”, който се намира на страницата на играта drinklink.bg/win-chivas-regal-12yo и изпълнение на описаните изисквания в раздел III от настоящите общи условия, участникът декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с клаузите и се задължава безусловно да ги спазва.

 VI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

16. Организаторите имат неотменимо право да прекратят играта по всяко време, обявявайки това във facebook страницата на DrinkLink и като постави съобщение на сайта www.drinklink.bg. В тoзи случай на участниците не се дължи компенсация.

17. Организаторите имат неотменимо право да продължат срока на играта, след публикуване на съобщение за това във facebook страницата на DrinkLink и на сайта www.drinklink.bg.

VIІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

18. С приемане на настоящите общи условия участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за евентуално причинени на участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено или при груба небрежност на организатора.

19. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на организатора.

20. Организатора не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на уеб страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на участника.

21. С приемането на настоящите общи условия участникът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от организаторите за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

22. Организатора не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните възможности, контрол и воля. Организатора не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

VIII. ВРЕМЕННИ САНКЦИИ

23. Организатора имат право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите общи условия, правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави.

24. В горните случаи организатора не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на участника или трети лица.

25. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на участника би могло да представлява престъпление, организатора сезира компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

IX. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

26. Участникът е длъжен да обезщети организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта в нарушение на действащото законодателство, настоящите общи условия и правилата за работа на интернет страницата, в т.ч. в случай че участник предостави недостоверна информация относно фактът, че е пълнолетен.

Х. ЗАЩИТА, СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

27.  Администратор на лични данни основна информация.

Личните данни се предоставят на Мувио Лоджистикс ЕООД  ЕИК 121027400, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Абагар № 22е  в качеството му на организатор на играта и администратор на личните данни.

Организаторът е установен в Република България и всеки участник и победител може да се свърже с организатора по отношение на личните данни по един от следния начин:

Адрес: гр. София, ул. Абагар №22Е

Телефон за контакти: +359 2 979 17 47

Електронен адрес: movio@movio.bg

30. За участие в играта е необходимо да се предоставите единствено електронна поща, като дадете съгласие на този адрес да се изпращат маркетинг съобщения. Не е необходимо да се предоставят други лични данни.

Победителят следва да представи три имена, ЕГН, телефон и адрес за доставка (при избор на доставка на наградата чрез куриер).

31. Личните данни (и-мейл адресът) ще се използва за участие в играта и за изпращане на маркетингови съобщения.  И-мейл адресът ще се използва за изпращане на маркетингови съобщения, до получаването на искане от този и-мейл адрес за отказ от получаването на маркетинговите съобщения.

Предоставените данни на победителя ще се използват за изготвянето на приемо-предавателен протокол за предоставяне на наградата, както и за издаване на документ, удостоверяващ предоставянето и стойността на наградата. Данните на победителя ще се съхраняват за срок от 5 години от получаване на наградата в изпълнение на задълженията на организатора по Закона за счетоводството, Закона за данъка върху доходите на физическите лица и др.

В случай че победител предостави данните си, но впоследствие откаже да получи наградата или не я получи в посочените срокове, данните му имена, ЕГН, телефон, адрес ще бъдат унищожени. Предоставеният e-mail адрес ще се използва за маркетингови съобщения до получаване на отказ от получаването им.

32. Всеки участник и победител има право на достъп до личните си данни по всяко време, като се свърже с организатора на посочените по-горе контактни адреси.

33. Всеки участник и победител има право да иска коригиране  на личните си данни (право на коригиране), като се свърже с нас на посочените по-горе контактни адреси...

34. Всеки участник и победител има право да поискате данните му да бъдат изтрити (право да бъдеш забравен). В случай че участник пожелае данните му да бъдат изтрити преди обявяването на победителя, този участник губи правото си да участва за наградата.

35. Всеки участник има право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни, в т.ч. да оттегли съгласието си за директен маркетинг (за получаване на маркетинг съобщения)  като се свърже с нас на посочените по-горе контактни адреси. В случай че оттеглянето на съгласието е направено преди обявяването на победителя – участникът губи правото си да участва за наградата.

36. Оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването на личните данни до момента на оттеглянето.

37. Оттеглянето на съгласието за директен маркетинг след получаването на наградата не влияе по никакъв начин на правата на победителя върху наградата.

38. Всеки участник и победител има право да иска ограничаване на обработването на личните данни или да възрази срещу обработването на личните си данни съгласно предвиденото в действащото законодателство.

39. При обработване на личните данни на участниците не се осъществява профилиране, което да поражда правни последствия за участниците или по друг начин да засяга в значителна степен участниците.

40. Личните данни на победителя ще бъдат предоставени на лицензиран куриер за извършване на доставката на наградата. В случай че победителят откаже да предостави съгласие данните му да се предоставят на куриер, победителят има право да получи наградата си лично в офис на организатора, като в последния случай разходите за получаване на наградата са за сметка на участника.

41. Не се предвижда лични данни да бъдат предоставяни извън територията на Европейския съюз.

42. Всеки участник и победител има право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на данните, ако счита, че правата му са нарушение.

ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

43. Предвидените в настоящите общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на организаторите и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

44. В случай че участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от организаторите, дори ако не е било получено.

45. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

46. За всички неуредени от настоящия общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на република България.

47. Всички разходи, свързани с участието на участника за участие в играта, като достъп до интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези общи условия се поемат от организаторите, са за сметка на участника.

48. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, със седалище в град София.

49. В играта нямат право да участват служители на Организатора или служители на свързани с него лица, както и членовете на техните семейства.

50. В играта нямат право да участват лица под 18 години и недееспособни лица.

 

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА НА 06.08.2018 Г.
ДАТА: 06.08.2018 Г.

© DrinkLink. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

Рейтинг: 0 от 5 / Гласували: 0 глас(а)